×
 x 

Prázdny košík

logo-svetdveri

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti M Trading Slovakia, s.r.o. pri internetovom predaji tovaru prostredníctvom webstránky www.svetdveri.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Bod 1.:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti M Trading Slovakia, s.r.o., so sídlom Horná Skotňa 3157/8, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 396 885, DIČ: 2021556845, IČ DPH: 2021556845, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 12714/L, e-mail: dvere@svetdveri.sk, telefonický kontakt: +421 911 901 527, orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), kontaktná osoba na účely podania podnetu alebo sťažnosti: Mária Kerhatová, email: kerhatova@svetdveri.sk ako predávajúceho (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci"), ktorý si na diaľku prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho: www.svetdveri.sk (ďalej len svetdveri.sk") objedná Predávajúcim ponúkaný tovar, a to vrátane tovaru zhotoveného na mieru po dohode s Predávajúcim, a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom www.svetdveri.sk, jedná sa o elektronickú (mailovú alebo formulárovú) objednávku tovaru z ponuky zverejnenej na svetdveri.sk  (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Bod 2.:

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na svetdveri.sk a Zmluvné strany sú nimi viazané za podmienok určených v týchto VOP, resp. v kúpnej zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Kupujúci je týmito VOP viazaný momentom registrácie na svetdveri.sk alebo momentom odoslania objednávky prostredníctvom svetdveri.sk alebo momentom uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar objednaný prostredníctvom svetdveri.sk a previesť na neho vlastnícke práva k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

Bod 3.:

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba.

Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami OZ.

Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 OZ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Bod 4.:

Práva Kupujúceho – spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOS 2“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.

Článok II

Mechanizmus uzatvorenia kúpnej zmluvy

Bod 1.:

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu ním objednaný tovar z ponuky zverejnenej na svetdveri.sk na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne dodania a na strane druhej záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné alebo poplatok za dodanie tovaru, dochádza v momente potvrdenia formulárovej alebo mailovej objednávky Kupujúceho (tj. návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy) Predávajúcim formou mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. K potvrdeniu objednávky dochádza spravidla do 24 hodín od jej prijatia Predávajúcim. Potvrdením objednávky Predávajúcim vzniká Kupujúcemu povinnosť uhradiť dohodnutú kúpnu cenu , v prípade dopravy aj cenu za dopravu tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov jej Zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z týchto VOP resp. kúpnej zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Bod 2.:

Za objednávku Kupujúceho, ktorej potvrdenie Predávajúcim má za následok uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku týchto VOP, sa považuje objednávka Kupujúceho, ktorá obsahuje pravdivé a úplné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • identifikácia Kupujúceho (meno, priezvisko, bydlisko, mailový kontakt a telefonický kontakt fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH právnickej osoby),
 • kód alebo názov objednaného tovaru z ponuky zverejnenej na svetdveri.sk,
 • množstvo objednaného tovaru,
 • adresa miesta dodania (ak Kupujúci žiada dodať tovar na iné miesto ako svoje bydlisko alebo sídlo),
 • čas dodania tovaru (ak Kupujúci žiada dodať tovar až po určitom dátume dlhšom ako 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim),

a zároveň pred jej odoslaním Predávajúcemu Kupujúci odkliknutím príslušných formulárových políčok alebo mailom potvrdí, že:

 • berie na vedomie, že odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov (k spracovaniu osobných údajov ďalej v článku VII týchto VOP),
 • s obsahom týchto VOP sa riadne oboznámil, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať,
 • potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu v súlade s jej výškou zverejnenou na svetdveri.sk v čase uskutočnenia objednávky vrátane poštovného (políčko „objednávka s povinnosťou platby“).

Bod 3.:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky (takéto zrušenie sa považuje za späťvzatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy). Zrušenie objednávky je možné vykonať adresovaním mailovej správy na sklad@svetdveri.sk . Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho, pričom postačuje, aby takáto dohoda bola medzi Zmluvnými stranami uzavretá mailovou komunikáciou.

Bod 4.:

Vlastnícke právo k tovaru sa prevádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny vrátane poštovného alebo poplatku za dodanie tovaru. Do doby prevodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.

Bod 5.:

Minimálna dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je do zaplatenia dohodnutej celej kúpnej ceny Kupujúcim vrátane poštovného.

Článok III

Cenové, platobné a dodacie podmienky, poštovné, poplatok za dodanie tovaru a balné

Bod 1.

(cenové podmienky):

Celková kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom svetdveri.sk je uvedená vedľa vybraného tovaru alebo sa zobrazí Kupujúcemu po odkliknutí jeho detailu. Kúpna cena, na ktorej úhradu sa zaviaže Kupujúci odoslaním objednávky, je vždy cena aktuálne uverejnená pri konkrétnom tovare na svetdveri.sk v čase odoslania objednávky Predávajúcemu Kupujúcim. V prípade evidentne chybnej ceny za tovar, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR", "1 EUR" alebo obdobne, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu (trhovú resp. obvyklú). Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Bod 2.

(platobné podmienky):

Platby sa vykonávajú v mene EURO (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak), pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • platba v hotovosti na predajnom mieste Predávajúceho,
 • platba pri dodávke tovaru na dobierku: pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú kúpnu cenu za tovar uvedený v elektronickej objednávke (vrátane poštovného alebo poplatku za dodanie, pri prevzatí tovaru, a to kuriérovi alebo poštovému doručovateľovi,
 • platba vopred na účet Predávajúceho: pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštovným prepravcom po pripísaní celej kúpnej ceny tovaru (vrátane poštovného alebo poplatku za dodanie, uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho (IBAN: SK93 0200 0000 0018 2943 1659) s použitím čísla objednávky ako variabilného symbolu,
 • platba kartou cez internet: pri tomto spôsobe platby bude Kupujúci po dokončení objednávky automaticky presmerovaný na platobnú stránku banky (platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Kupujúci priamo na podstránke banky, Predávajúci s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu).

Výber spôsobu platby si zvolí Kupujúci pri objednávke tovaru.

Bod 3.

(dodacie podmienky):

Dodávky objednaného tovaru, ktorý je označený ako „tovar skladom“, budú expedované do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim. Dodávky objednaného tovaru, ktorý nie je označený ako „tovar skladom“, budú expedované v čo najkratšom termíne (podľa aktuálnych podmienok na relevantnom trhu). O vyexpedovaní tovaru môže Predávajúci upovedomiť Kupujúceho mailovou správou.

Ak dodanie tovaru Predávajúcim presiahne 60 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom mailovej správy alebo telefonicky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote dohodnutej s Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 15 dní vrátiť kúpnu cenu Kupujúcemu, ak už bola zo strany Kupujúceho uhradená. Ak je stanovený termín dodania tovaru pre Kupujúceho nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. s osobou poverenou dodaním tovaru dohodnúť na náhradnom termíne dodania tovaru. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s firemným doručovateľom resp. kuriérskou službou na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo osobe poverenej dodaním tovaru v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote  14 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od osoby poverenej dodaním tovaru, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a všetky náklady v súvislosti s neúspešným dodaním tovaru znáša Kupujúci.    

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je dodávaný tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia obalu je nutné na mieste dodania tovaru spísať s osobou poverenou dodaním tovaru protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci. V opačnom prípade má Predávajúci právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

Kupujúci je povinný bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar akokoľvek nezhoduje s objednaným tovarom (napríklad z hľadiska množstva resp. druhu dodaného tovaru a pod.), alebo je akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie s výnimkou Slovenskej republiky  a Českej republiky sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho a vzájomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Bod 4.

(poštovné, poplatok za dodanie a balné):

Poštovné si Predávajúci účtuje vo výške stanovenej cenníkom Slovenskej pošty a cenníkom doručovateľskej služby v prípade, ak Kupujúci nezvolí pri objednávke osobné prevzatie tovaru a tovar je možné doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej služby. V prípade, ak nebude možné tovar doručiť našimi doručovateľmi, bude Kupujúci o tom upovedomený formou e-mailu a poskytne sa mu náhradné riešenie.

Predávajúci si balné neúčtuje.

Článok IV

Informovanie Kupujúceho - spotrebiteľa o zodpovednosti za vady tovaru, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov a o alternatívnom riešení sporov

Bod 1.

(o zodpovednosti za vady tovaru):

V zmysle § 619 OZ platí:

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

V zmysle § 622 OZ platí:

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V zmysle § 623 OZ platí:

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Bod 2.

(o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov):

Reklamovať je možné tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený Kupujúcim. Uplatniť reklamáciu je možné mailovou správou adresovanou Predávajúcemu v súlade s pokynmi uvedenými v záručnom liste, ak je k tovaru priložený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, vrátane Požadovaných dokladov (napríklad dokument o prevzatí zásielky, protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy, príbalový leták a pod.).

Ak Kupujúci - spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 OZ); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ZoOS ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať orgánu dozoru, tj. Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.

Bod 3.

(alternatívne riešenie sporov):

Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má za to, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom mailovej správy na adresu Predávajúceho uvedenú  v článku I týchto VOP, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov spolu s informáciami za účelom podania návrhu v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku týchto VOP Kupujúci nájde na tomto odkaze:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Článok V

Hlavné vlastnosti tovaru, záruka, servis a odstúpenie od kúpnej zmluvy Predávajúcim

Bod 1.:

Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené pri popise tovaru na svetdveri.sk.

Bod 2.:

Pokiaľ v záručných listoch alebo pri popise tovaru na svetdveri.sk nie je uvedené inak, je záručná doba pre Kupujúceho stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru.

Právo Kupujúceho na záruku zaniká v prípade, že k chybe resp. vade došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním (užívaním resp. umiestnením) tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany Kupujúceho alebo osoby, ktorá Kupujúcemu montáž vykonala, alebo ak došlo k zásahu do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby resp. vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Bod 3.:

Predávajúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy alebo jej časti v prípade, ak tovar ešte nebol doručený Kupujúcemu, a to v nasledovných prípadoch:

 • tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • zmenila sa cena, za ktorú tovar odoberal od dodávateľa,
 • vystavená cena tovaru bola chybná.

Článok VI

Informovanie Kupujúceho - spotrebiteľa o spotrebiteľských zmluvách a práve odstúpiť od zmluvy

Bod 1.:

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, Kupujúci - spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať adresovaním mailovej správy na sklad@svetdveri.sk . Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že tovar už začal používať, tovar poškodil, tovar nie je v pôvodnom balení alebo Kupujúci – spotrebiteľ neodovzdal všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri kúpe predmetného tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 ZoOS 2 (napríklad predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovar vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. atď.).

Bod 2.:

Oznámenie Kupujúceho - spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný (nepoškodený, nespotrebovaný) tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o riadnom a včasnom uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci - spotrebiteľ.

Bod 3.:

Odstúpením Kupujúceho - spotrebiteľa od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku týchto VOP sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je v takom prípade povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený späť v súlade s bodom 2. tohto článku týchto VOP. Náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy znáša Kupujúci - spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady, s čím Kupujúci zaviazaním sa k týmto VOP súhlasí. V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 ZoOS 2 nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

Článok VII

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Bod 1.:

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu údaje podľa článku II bod 2 týchto VOP.

Bod 2.:

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim sám alebo prostredníctvom ním povereného sprostredkovateľa výlučne za účelom spracovania objednávky Kupujúceho a uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami, realizácie dodávky tovaru Kupujúcemu, zúčtovania platieb Kupujúceho, k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami, za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami, za účelom uplatnenia prípadných práv vyplývajúcich alebo súvisiacich s uzatvorenou kúpnou zmluvou medzi Zmluvnými stranami a s ohľadom na archivačnú povinnosť Predávajúceho ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená kúpna zmluva alebo v ktorom Kupujúci odoslal Predávajúcemu objednávku.

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou osoby poverenej dodaním tovaru, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre úspešné uskutočnenie dodávky tovaru, osoby poverenej Predávajúcim vymáhaním pohľadávky voči Kupujúcemu, osoby poverenej spracovaním osobných údajov alebo orgánov verejnej správy, a to v celom rozsahu.

Bod 3.:

Odoslaním objednávky prostredníctvom svetdveri.sk alebo registráciou na svetdveri.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho alebo ním poverenej osoby na vyššie uvedený účel po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva, alebo odo dňa odoslania objednávky Kupujúcim, ak kúpna zmluva nebola z akéhokoľvek dôvodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám (osoba poverená dodaním tovaru, osoba poverená Predávajúcim vymáhaním pohľadávky voči Kupujúcemu alebo osoba poverená uchovávaním poskytnutých osobných údajov) a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci zároveň vyhlasuje, že je oboznámený s ukladaním „cookies“ na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže Kupujúci jednotlivé „cookies“ ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať.

Článok VIII

Zodpovednosť a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Bod 1.:

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, a to bez ohľadu na to, či je Kupujúci fyzickou osobou (spotrebiteľom) alebo právnickou osobou, výlučne za dodanie Kupujúcim objednaného tovaru v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy (tj. dohodnutý tovar v dohodnutom množstve a na dohodnuté miesto dodania). Výrobca a/alebo dovozca tovaru pravdivo a úplne informujú o vlastnostiach tovaru. K objednanému tovaru je spravidla priložený príbalový leták alebo návod, ktorý  informuje Kupujúceho o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou.

Bod 2.:

Predávajúci nezodpovedá ani za škody spôsobené chybným pripojením na svetdveri.sk. Ochrana počítača Kupujúceho a údajov nachádzajúcich sa v ňom zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo svetdveri.sk.

Bod 3.:

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci, resp. za omeškania (resp. škody či iné vady) spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Predávajúci nemohol predvídať a ktorej nemohol zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktorá je nezávislá od jeho vôle.

Bod 4.:

V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 3 tohto článku týchto VOP, je Predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

Bod 1.:

Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že akékoľvek informácie zverejnené na svetdveri.sk môžu byť zmenené, aktualizované alebo odstránené bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť ním ponúkané tovary a ich ceny zverejnené na svetdveri.sk.

Bod 2.:

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti momentom ich zverejnenia na svetdveri.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Zmluvnými stranami pred ich zverejnením. Na zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa vzťahujú tieto VOP v znení aktuálnom k momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo tieto VOP v znení aktuálnom k momentu odoslania objednávky Kupujúcim, ak kúpna zmluva nebola medzi Kupujúcim a Predávajúcim z akéhokoľvek dôvodu uzatvorená.

Bod 3.:

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik kúpnej zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy (miestne príslušný všeobecný súd Predávajúceho podľa adresy jeho sídla) bez ohľadu na to, či je Kupujúcim fyzická alebo právnická osoba s bydliskom/pobytom alebo sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v treťom štáte mimo Európskej únie, a rovnako aj bez ohľadu na miesto dodania tovaru.

Bod 4.:

Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva a všetky vzťahy medzi jej zmluvnými stranami z nej vyplývajúce sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba s bydliskom/pobytom alebo sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v treťom štáte mimo Európskej únie.

Bod 5.:

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo kúpnej zmluvy sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP. V takom prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V Kysuckom Novom Meste, dňa 20.06.2022

×

TOP
Cookies

Aby sme Vám mohli zaistiť najlepší možný zážitok z prezerania tohto webu, radi by sme Vás požiadali o súhlas s využitím jednotlivých dát pre nás aj našich partnerov.
K Vašim dátam sa budeme správať zodpovedne. Kliknutím na tlačidlo OK môžete súhlas udeliť .

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií